Bransjer vi bistår

"Det er ingen risiko ved å bruke Expense Reduction Analysts, kun gjensidige fordeler. Expense Reduction Analysts tar vare på virksomheten og holder et konstant høyt nivå i innvolvering og forhandling."

Oscar Huarte, Managing Director - Lizarte

Bilindustrien

Bilindustrien er en av verdens viktigste økonomiske sektorer målt i omsetning. Små marginer over flere tiår har gjort denne bransjen til en pioner innenfor kostnads- og leverandørstyring.

Bygg og anlegg

En bransje i stadig utvikling, der både produkter og prosesser vil være interessante å se på i forhold til det ferdige produkt.

Bransjen består av mange forskjellige yrkesgrupper med særdeles forskjellige oppgaver og det er knyttet veldig mange forskjellige typer kostnader til et ferdig produkt.

Fra et bygg prosjekteres skal mange yrkesgrupper produsere, men også mange forskjellige produktleverandører skal innom med leveranser. Det betyr at det er mye å holde orden på rent tids- og kostnadsmessig. Vi snakker om både rene produkter som skal inn i bygget, men også støtteprodukter som avfallshåndtering, emballasje, leie av maskiner og verktøy, frakt og logistikk og tekniske løsninger som gjør at håndverkerne kan ha fokus på sine hovedoppgaver, i stedet for å løpe i butikken for å kjøpe verktøy, materialer og maling. Et byggeprosjekt bli mest kostnadseffektivt når alle delelementene spiller sammen i en mest mulig strømlinjeformet løsning.

Vi i ERA har erfaring fra mange av disse yrkesgruppene og kjenner bransjen godt både fra tilstøtende yrkesgrupper, men også fra arbeid med leverandører som leverer produkter eller tjenester til bransjen.
Vår erfaring er at det sjelden er en ting som velter et prosjekt, men summen av mange små elementer kan fort utgjøre betydelige beløp og det er her man trenger et trent øye for å starte jakten på kronene som fort kan få mange nuller bak seg om man ikke er bevisst.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Offentlig sektor

Selv om andelen varierer fra land til land, så er den offentlige sektoren alltid en stor andel av den samlede økonomien. Den omfatter blant annet kommuner, fylker, stat, offentlig transport, militæret, politi og utdannelsesinstitusjoner. Alle med store innkjøpsbehov for å kunne støtte og beskytte befolkningen. Innkjøp i offentlig sektor kan i de fleste tilfeller dra fordel av et Cost Management-program for å optimalisere strukturen og bidra til et vedvarende høyt servicenivå for skatteyterne.

Finanssektoren

Finanssektoren omfatter banker, forsikringsselskaper og investeringsfond. Disse virksomhetene omfatter pengetransaksjoner, kjøp og salg av aksjer, samt andre verdipapirer, obligasjoner og forsikringer.

Handel

Handel – både grossist og detalj – er en svært konkurransepreget sektor, hvor Internett og netthandel har lagt ytterligere press på den mer tradisjonelle delen av sektoren. Inngående kjennskap til markedstrender og kostnadsstyring er helt avgjørende.

Frie yrker

Administrative oppgaver som ofte blir kjøpt etter behov, – eksempelvis revisjon, advokattjenester, reklame, IT og personaladministrasjon osv.

Non-Profitt

Også kalt frivillige organisasjoner. Dette kan være både private og offentlige, men felles for dem er tanken om å drive uten profittformål. Ambisjonene er vanligvis å støtte sosiale, politiske og samfunnsmessige aktiviteter som f.eks. sportsklubber, fagforeninger osv. Organisasjonene er avhengige av kontingenter, sponsorer og skattefritakelse for å overleve.

Produksjon

Produksjonsvirksomheter omdanner råvarer til ferdigprodukter, fra dagligvarer til mer komplekse produkter som selges til grossister og detaljhandlere. Enhetskostnadene kan endre seg hurtig som følge av den økonomiske utviklingen.

Service og catering

Denne vide gruppen omfatter både hoteller, restauranter og ulike servicetjenester knyttet til turisme. Størrelsen på denne sektoren avhenger av mange variabler, som for eksempel makroøkonomi, disponibel inntekt, mengden fritid, værforhold osv.

Waiter holding a tray of champagne flutes

Helse- og omsorgssektoren

Helse- og Omsorgsvirksomheter i Norge står midt i en rekke utfordringer. Som en aldrende befolkning, livsstilssykdommer, enorme brukerforventninger, spenninger mellom privat og offentlig drift, statiske IT-systemer, økte priser & lønninger, etnisk mangfold, omorganiseringer på alle forvaltningsnivåer, tiltakende digitalisering, og ikke minst problematisk tilgang på kvalifisert arbeidskraft i kontrast til finansiering og krav til kostnadseffektivitet.

Sykehus må dertil i stor grad forholde seg til krav om kjøp av dyr ny teknologi som fremmes både av leverandører, fagprofesjoner og pasient­organisasjoner. Virksomheter innen Omsorg har særlige utfordringer med å balansere sine beboeres behov mot stadig strammere økonomi og sykefravær blant utslitte medarbeidere.

Kompleksiteten i drift, kultur og omgivelser er medvirkende til at kontroll med driftskostnadene i denne bransjen er spesielt krevende. ERA holder et våkent øye med sektorens utvikling og behov, og har erfart at det kan spares til dels betydelige beløp årlig innen ulike områder, ofte parallelt med forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. Eksempelvis medisinsk forbruksmateriell, gasser, tøy/bekledning, biologisk avfall, vedlikehold & rengjøring av bygningsmasse, IT & telecom, bank & betalingsløsninger, lab.materiell, farmasøytika med mer.

Vi i ERA tror at et nært operativt samarbeid med våre kunder kan føre til utvikling av løsninger som kan styrke arbeidsflyt, kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet – og redusere driftskostnadene. La oss hjelpe deg med å styrke din virksomhet!

Transport og logistikk

Transport og logistikk er ryggraden i leveransekjeden. Det dekker både transport av varer og personer, herunder oppbevaring og transitt. Økt konkurranse og regulering, sammen med små marginer, gjør kostnadsstyring til et viktig element for å overleve.

Utdanningstjenester

Denne type tjenester kan omfatte opplæring og utdanning av både barn og voksne (skoler, universiteter, etterutdanning osv.) og være både offentlige, private og ideelle (non-profit). Siden finansieringen ofte er knyttet til antall elever og karakterer, er det viktig å ha en god kostnadsstyring.

Finn ut hvem vi er og hvordan vi jobber

Hvem vi er